Viktig seier til Pelagia AS i Themis-saken


Oslo tingrett avsa fredag den 4. oktober dom i den såkalte Themis-saken mellom Pelagia og Staten ved Nærings – og Fiskeridepartementet. Pelagia AS vant frem, og retten slår fast at Norges Sildesalgslag ikke hadde rett til å stanse omsetningen av tobis i mai 2017. Det senere vedtaket om inndragning av fangstoppgjør var derfor ugyldig.

Bakgrunnen for saken er at Norges Sildesalgslag stanset fisket etter Tobis i en situasjon hvor aktørene var uenig om riktig minstepris. Sildelaget valgte samtidig å nekte omsetning av utenlandsk fanget tobis, noe Pelagia oppfattet som forsøkte på å nekte norsk industri tilgang på råstoff.

Pelagia tok i denne perioden imot en fangst fra det danske fartøyet Themis. Fangsten var forsøkt innmeldt til Sildelaget flere ganger, men slik at Sildelaget nektet å bidra til omsetning. I stedet for gikk Sildelaget til anmeldelse av Pelagia, samt traff vedtak om inndragning av fangstoppgjøret til Themis. Oslo tingrett har nå slått fast at Sildelagets opptreden var uhjemlet, og uriktig. Sildelaget har ikke hjemmel i fiskesalslagslova til å stanse omsetningen. Inndragningsvedtaket var også ugyldig.

Retten slår også på generelt grunnlag fast at fiskestopp ikke kan nyttes som virkemiddel for å presse markedsprisen for råstoff, og at fiskestopp først og fremst er et virkemiddel for å sørge for forsvarlig ressursforvaltning. Rettens premisser trekker opp klare rammer for Norges Sildesalgslag handlingsrom i slike tilfeller og ved denne type beslutninger. Oslo tingretts dom er en viktig seier for Pelagia, og slår fast at Sildelaget ikke skal benytte sin monopolmyndighet til å gripe inn i sentrale markedsmekanismer.