VIKTIG DOM I HØYESTERETT


Høyesterett slår fast at Norges Sildesalgslag (Sildelaget) handlet lovstridig, da de stanset fiske og omsetning av tobis våren 2017. Sildelagets vedtak om å inndra oppgjør fra levering av tobis fra fiskefartøy til Pelagia på samme tid, ble også erkjent ugyldig av en enstemmig Høyesterett.

Posisjonen fiskesalgslagene har i fiskeriforvaltningen i Norge har sitt opphav i mellomkrigstiden for å styrke fiskernes markedsmakt. All førstehåndsomsetning av fiskeri skal skje gjennom lagene. Altså utøver salgslagene et monopol. Et monopol må utøves med særlig aktsomhet og i tråd med fiskesalgslagsystemet sitt lovfestede formål hvor det fremgår at salgslagene skal «medverke til ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av viltlevande marine ressursar ved å leggje til rette for gode rammer for førstehandsomsetning …» *.

Et vedtak om fiskestopp og omsetningstopp, slik som sildelaget fattet her, er inngripende og har en svært negativ effekt for de som baserer sin drift på å kjøpe fisken fra monopolet. Slike inngrep krever også derfor hjemmel i lov. Den aktuelle lovhjemmelen i saken var om det av «omsyn til avtaket», var «nødvendig» med fiskestopp. ** Høyesterett kommer til, enstemmig, at det er klart at prisnivå ikke kan anføres som begrunnelse for vedtak om fangststopp.

Sildelagets lovbrudd er svært problematisk ettersom vedtak som dette svekker industriens muligheter til å utvikle større verdier. Selv om Pelagia skulle ønske at den rettsprosessen som nå er endelig avgjort, ikke var behøvd, så er det særdeles viktig at sjømatnæringen og industrien ellers, fortsetter å stille kritiske spørsmål til vedtak som griper direkte inn i muligheten for «lønsam forvaltning» av våre felles ressurser.

Høyesterett dømmer Sildelaget og staten til å dekke rundt 2,5 millioner kroner i saksomkostninger samt betale tilbake inndratt fangstoppgjør knyttet til levering av tobis fra fiskefartøyet – til sammen rundt 4 millioner kroner.  Pengene er langt mindre viktige enn prinsippene i dommen.

Pelagia forventer at Sildelaget nå trekker politianmeldelsen som Sildelaget innleverte mot Pelagia i forbindelse med denne saken.

Pelagia håper at myndighetene i større grad fremover vil lytte til industriens utfordringer og jobbe for å tilrettelegge for en størst mulig verdiskapning av fiskeriressursene for fremtiden, slik også salgslagene sitt lovfestede formål understreker.

 

Egil Magne Haugstad

CEO

 

*fiskesalgsloven § 1 

**fiskesalgsloven §13 

 

 

Download “Dom.pdf” 627 KB